Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem. In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me dan weer toe op de domeinen binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject) en wegtransport, naast regionale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Ik zetelde als effectief lid in de Commissie Defensie en de Bijzondere Commissie Legeraankopen. Bovendien was ik voorzitter van de werkgroep die de taalevenwichten in het leger onderzoekt. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de omvorming van het Gemeentelijk Havenbedrijf Oostende tot een naamloze vennootschap van publiek recht

van Björn Anseeuw, Johan Verstreken, Mercedes Van Volcem, Annick De Ridder, Martine Fournier en Bert Maertens
1467 (2017-2018) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij ⿿ De Lijn, het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen en aan bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

van Annick De Ridder, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Paul Van Miert, Dirk de Kort en Bert Maertens
1383 (2017-2018) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur

van Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Nadia Sminate, Bert Maertens, Marius Meremans, Ward Kennes, Andries Gryffroy en Michel Doomst
1353 (2017-2018) nr. 5

Recente vragen

Vraag om uitleg over de veiligheidsprocedures in de gebouwen van de Vlaamse overheid

van Bert Maertens aan minister Liesbeth Homans
1185 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Aanpassingen koninklijk besluit estuaire vaart - Stand van zaken (2)

van Bert Maertens aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
386 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Meikensbossen - Zaadboomgaard

van Bert Maertens aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
191 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het ontwikkelen van initiatieven rond maatschappelijke tegengeluiden in het kader van de strijd tegen radicalisering

van Nadia Sminate aan minister Liesbeth Homans
813 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het ontwikkelen van online-initiatieven rond maatschappelijke tegengeluiden, de zogenaamde counter narratives, in het kader van de strijd tegen radicalisering

van Ward Kennes aan minister Liesbeth Homans
800 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de houding van de minister tegenover nieuwe vormen van lijkbezorging zoals het resomeren

van Katrien Schryvers aan minister Liesbeth Homans
873 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2