Decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd in commissie

Door Bert Maertens op 5 december 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken
Bert Maertens

Meerderheid zorgt voor bijkomende verfijningen

Het ontwerp van decreet Lokaal Bestuur werd vandaag goedgekeurd in de Commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement. Het decreet voorziet in de politieke en ambtelijke integratie van het gemeentebestuur en het OCMW, wat zal zorgen voor een integrale aanpak van het lokale sociale beleid. Door een extra amendement van de meerderheidspartijen werden een aantal extra maatregelen toegevoegd, zoals de afschaffing van de directiecomités bij intercommunales.

Vandaag werd het ontwerpdecreet Lokaal Bestuur in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid goedgekeurd. Een nieuwe stap op weg naar efficiënt en slagkrachtig lokaal bestuur. “Zo voorziet het Decreet Lokaal Bestuur in de politieke en ambtelijke integratie van het gemeentebestuur en het OCMW, wat zal zorgen voor een integrale aanpak van het lokale sociale beleid”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). De individuele steundossiers zullen behandeld worden in een ‘Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst’. “Hiermee verhinderen we dat de individuele steundossiers voorwerp worden van politiek debat en verzekeren we de privacy van de meest kwetsbaren in onze samenleving.”

De integratie van de OCMW’s in de gemeente zorgt voor een efficiënter bestuur. Marnic De Meulemeester (Open Vld): “Geen twee afzonderlijke administraties meer: vanaf 2019 zal er nog maar 1 administratie zijn, met 1 chef aan het hoofd, en 1 geïntegreerd personeelsbeleid. Daarmee maken we een einde aan de rivaliteit die er vandaag soms heerst en zorgen we voor een efficiëntere inzet van personeel en middelen.”.

Verankering burgerparticipatie

Een andere belangrijke nieuwigheid is de verankering van burgerparticipatie en inspraak. “Steden en gemeenten worden decretaal verplicht om burgers te laten participeren, bijvoorbeeld door burger- of wijkbegrotingen. Daarbij gaan we uit van maatwerk en niet van bijkomende regels: we laten alle ruimte aan de lokale besturen zelf om dat vorm te geven,”aldus Marnic De Meulemeester (Open Vld).  

“Met het Decreet Lokaal Bestuur wordt een ‘lokale grondwet’ goedgekeurd. Autonomie en vertrouwen zijn daarin de sleutelwoorden. De voorziene versoepeling van het bestuurlijk toezicht waarborgt snelle rechtszekerheid over genomen maatregelen voor de lokale besturen. Met de beperking van het aantal bestuursmandaten en de bijhorende verloning in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, worden belangrijke stappen gezet richting meer transparantie. Dit decreet is een evenwichtig geheel dat lokale besturen de instrumenten aanreikt om de vele uitdagingen van de toekomst krachtig aan te pakken.”, zegt Michel Doomst (CD&V).

Amendementen

Naast het ontwerpdecreet zelf, werden er vandaag ook nog een aantal amendementen goedgekeurd. “Hiermee verfijnen we als Parlement dit decreet verder. Zo kunnen er Subcomités voor de Sociale Dienst opgericht worden. Ook wordt er nu voorzien in een tuchtregeling voor de voorzitter van de Gemeenteraad”, zo verduidelijkt Bert Maertens (N-VA).

Minder mandaten

Het ontwerpdecreet voorzag reeds in het beperken van het aantal bestuurders in de raden van bestuur van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tot maximum 15. Bij amendement werden nu ook de van de directiecomités bij opdrachthoudende en dienstverlenende samenwerkingsverbanden afgeschaft. “In het kader van een goede corporate governance is het eigenaardig voor dat erboven op een beperkte raad van bestuur nog een directiecomité wordt georganiseerd, met directieleden uit de raad van bestuur zelf. Daar stoppen we dus mee”, aldus de indieners.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is