Stakeholders betrekken

Bij de studie, die dit jaar van start gaat, worden verschillende stakeholders betrokken. “De Leie kent op dat stuk een bochtig tracé, de beschikbare ruimte is beperkt en er moet rekening gehouden worden met natuurgebied langs de rivier. Het is belangrijk om rekening te houden met die randvoorwaarden en aandacht te hebben voor de verschillende belangen”, stelt Bert Maertens. Na de projectstudie komt er een technisch voorontwerp en daarna volgt de vergunningsprocedure, waaronder ook de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).

Geen budget

De eerste budgettaire vastleggingen voor de aanleg van de oevers kunnen volgens de minister pas ten vroegste in 2029 gebeuren. Bert Maertens: “Dat is nogal laat. Ik heb de indruk dat er nogal wat investeringen in het kader van het Seine-Scheldeproject telkens weer achteruit geschoven worden. Ik zal er de minister alleszins verder over bevragen en hopelijk kan de volgende Vlaamse regering deze belangrijke projecten opnieuw meer naar voor trekken.”

Seine-Schelde

Vlaanderen streeft naar een verbetering van de verbinding tussen de Seine en de Schelde. Dit traject loopt voornamelijk via de Leie en de Ringvaart rond Gent. “Dankzij het Seine-Scheldeproject kunnen grote containerschepen met meer lagen containers de doortocht maken. Daardoor halen we duizenden vrachtwagens uit het verkeer, wat moet leiden tot minder file, veiliger verkeer en minder CO²-uitstoot. Maar ook natuurvriendelijk rivierherstel en oeverbescherming maken integraal deel uit van dit grootse binnenvaartproject. Dit mag niet achterblijven. Ze zijn zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor de vele miljoenen Europese subsidies voor Seine-Schelde”, besluit Bert Maertens.