Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, vast lid van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Binnen de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid volg ik dossiers op die te maken hebben met ambtenarenzaken, e-government en administratieve vereenvoudiging, de lokale besturen (onder andere de integratie van OCMW en gemeente) en intergemeentelijke samenwerking. Ik kan er terugvallen op mijn ervaring als burgemeester van Izegem. In de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken leg ik me dan weer toe op de domeinen binnenvaart (onder andere het Seine-Scheldeproject) en wegtransport, naast regionale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Kamer. Ik zetelde als effectief lid in de Commissie Defensie en de Bijzondere Commissie Legeraankopen. Bovendien was ik voorzitter van de werkgroep die de taalevenwichten in het leger onderzoekt. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Bij vragen kan je steeds een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wil je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005

van Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Bart Dochy en Sofie Joosen
1592 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de omvorming van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende tot een naamloze vennootschap van publiek recht

van Björn Anseeuw, Johan Verstreken, Mercedes Van Volcem, Annick De Ridder, Martine Fournier en Bert Maertens
1467 (2017-2018) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

van Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
1556 (2017-2018) nr. 5

Recente vragen

Schriftelijke vraag Aanpassingen koninklijk besluit estuaire vaart - Stand van zaken (3)

van Bert Maertens aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1327 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Platform 'Multimodaal.Vlaanderen' - Stand van zaken

van Bert Maertens aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1309 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Schoolomgeving Pottelberg/N43 Kortrijk - Herinrichting (2)

van Bert Maertens aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1307 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisselingen over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2018 van de Vlaamse overheid

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Sofie Joosen
1598 (2017-2018) nr. 1

Ontwerp van decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

van de Vlaamse Regering
1525 (2017-2018) nr. 1

Ontwerp van decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

van de Vlaamse Regering
1521 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2