In het kader van het Seine-Scheldeproject, dat het Seinebekken met het Scheldebekken wil verbinden, zijn er op en langs de Leie grootschalige infrastructuurwerken aan de gang, bijvoorbeeld in Harelbeke. “Aan deze infrastructuurwerken is heel terecht ook een grootschalig natuurherstel gekoppeld”, zegt Bert Maertens. “De uiteindelijke doelstelling is 500 hectare. Tegen 2020 wil de Vlaamse Regering al ongeveer 100 hectare natte terrestrische natuur realiseren in de deelgebieden Neerhoek-Ponthoek en Bavikhove-Ooigembos.

De vooropgestelde natuurdoelen zijn van die aard dat het niet mogelijk is om deze alleen te realiseren met een aangepast beheer. Ook inrichtingswerken zijn hiervoor noodzakelijk.

De inrichtingsplannen voor de beide gebieden zijn intussen afgewerkt. Echter, het afgelopen jaar werden er quasi geen nieuwe gronden verworven, namelijk slechts 2,3 hectare. De teller staat nu op 18,3 ha in Neerhoek-Ponthoek en 36,9 ha in Bavikhove-Ooigembos. Met in totaal dus 55,2 ha zijn we net over de helft van de te realiseren oppervlakte tegen 2020. Bovendien werd slechts een fractie hiervan aangekocht met behulp van de grondenbank”, aldus Bert Maertens.

Net als de Leiewerken zelf zijn de inspanningen voor het natuurherstel in de onmiddellijke omgeving van de Leie cruciaal. De Europese financiële steun die Vlaanderen kreeg voor het project impliceert overigens ook het rivierherstel. Ik roep minister Schauvliege daarom op er alles aan te doen om deze eerste 100 hectare natte natuur tegen 2020 te realiseren en intussen de nodige stappen te zetten voor de overige 400 hectare”, besluit Bert Maertens.