Het project K-R8, dat de ruime omgeving van de R8 op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit wil aanpakken, en het project Kanaal Bossuit-Kortrijk (KBK), dat de verbinding tussen het kanaal en de Leie onderzoekt, zijn beiden opgevat als complexe projecten. Een nieuwe, procesmatige aanpak met vier stappen, die ervoor moet zorgen dat dergelijke projecten binnen een aanvaardbare termijn gerealiseerd worden, én met een zo maximaal mogelijk draagvlak. “Momenteel bevindt het project K-R8 zich in de verkenningsfase, en loopt de onderzoeksfase van het project Kanaal Bossuit-Kortrijk. Gelet op het huidige en de mogelijke alternatieve tracés voor het kanaal, is er een duidelijke link tussen beide complexe dossiers”, aldus Axel Ronse.

De projectleiders van beide complexe projecten maken deel uit van elkaars werkgroepen. De afstemming wordt verzekerd door de aanwezigheid op de procesmatige overlegmomenten van beide projecten”, aldus Bert Maertens. De steden en gemeenten die zijn betrokken in het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk, zijn ook betrokken in het complex project K-R8. “De stuurgroep van het complex project KBK heeft de stuurgroep uitgebreid met de leden van het projectteam van het complex project K-R8. De stuurgroep van het complex project K-R8 dient hierover nog te beslissen. Ik roep de stuurgroep alvast op deze uitbreiding door te voeren.

Geen samensmelting

Recent gingen stemmen op om de twee complexe projecten te verenigen tot één. “Gelet op de specifieke onderzoeksvragen is dit echter niet opportuun. De twee complexe projecten kennen hun eigen beloop”, zo weet Bert Maertens. “Ook is er een verschil in procedurele looptijd: de startnota en procesnota van het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk zijn al voorgelegd aan de Vlaamse Regering en bevindt zich nu al in de onderzoeksfase. In het complex project K-R8 vindt er een mobiliteitsonderzoek plaats in de verkenningsfase. Dus voor dit complex project heeft de Vlaamse Regering nog geen startbeslissing genomen”, zo besluit Axel Ronse.