Het complex project wordt dit jaar opgestart met een verkenningsfase. Vlaanderen trekt hiervoor 200 000 euro uit. “Het opzet is om in de tweede helft van 2021 te komen tot een voorkeursbesluit en om in 2022 de onderzoeksfase aan te  vatten. De kost voor de onderzoeksfase wordt voorlopig geraamd op 1 miljoen euro, maar alles hangt af van de alternatieven die naar voren komen tijdens  de verkenningsfase. Ten vroegste in 2024 volgt dan de concrete uitwerkingsfase. Er is voorlopig nog geen timing voor de uitvoeringsfase. Het budget voor de werken zal afhangen van de gekozen voorkeursoplossing”, weet Bert Maertens.

Werken in Veurne starten ten vroegste in 2022

De voorbije jaren zijn al verschillende deelprojecten gestart. Die lopen gewoon verder.  Bert Maertens: “Zo zijn voor de herinrichting langs de N8 in Veurne alle onteigeningen gebeurd en is het technisch ontwerp zo goed als afgerond. De aanvraag van de omgevingsvergunning volgt dit jaar. De aanbestedingsprocedure volgt ten vroegste in 2021 waarna de uitvoering in  2022 van start gaat.  De timing kan wel nog variëren afhankelijk van budgettaire afwegingen en het vlotte verloop van de procedures. Met  de studie voor dit project is een bedrag gemoeid van 345 000 euro.”

4 deelprojecten gebundeld in één studie

Vier deelprojecten werden gebundeld in één studiefase. Het gaat om de herinrichting in Alveringem, de doortocht in Hoogstade, de herinrichting tussen Hoogstade en Oost-Vleten en de doortocht in Oost-Vleteren. “Deze studie werd dit jaar gestart. De Vlaamse Regering voorziet hiervoor in een budget van 1,06 miljoen euro. Het dossier zal mogelijk opgesplitst worden in verschillende deelprojecten. De studie en onteigeningsprocedure zullen uitwijzen welke projecten eerst zullen worden uitgevoerd”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens. 

90 onteigeningen nodig tussen Oost-Vleteren en Woesten

Voor de herinrichting tussen Oost-Vleteren en Woesten werd het voorontwerp intussen goedgekeurd en zijn de onteigeningsplannen opgemaakt. “Na de ontvangst van de ramingen van de dienst Vastgoedtransacties wordt een Ministerieel Besluit opgemaakt voor het starten van de onteigeningen. Volgens een eerste inschatting zijn er negentig onteigeningen nodig. Het vastgelegde budget voor deze studie  is 205 000 euro.  Rekening houdend met de procedures die nog moeten doorlopen worden, starten de werken aan dit deelproject zeker niet voor 2024. Voor verschillende andere deelprojecten, waaronder de zones Woesten, Elverdinge, Brielen en de verkeersknopen van de N38 met de N8, de N369 en de A19 zijn er nog geen studies opgemaakt. Voor het kruispunt van de N38 met de Pilkemseweg wordt dit jaar wel een studie gestart. Hiervoor is in een budget voorzien van 900 000 euro”, besluit Bert Maertens.