N-VA schept duidelijkheid over politiek verlof

Door Bert Maertens op 20 december 2018, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken
Bert Maertens - Foto: Anne Deknock

Met twee decreten die vandaag werden goedgekeurd, schept het Vlaams Parlement klaarheid over het politiek verlof. De integratie van het OCMW en de gemeente zorgde voor heel wat veranderingen. “Er was evenwel nog onduidelijkheid rond het politiek verlof van sommige nieuw verkozen mandatarissen,  die op 1 januari 2019 van start gaan. Dat lossen we op met deze decreten die duidelijkheid scheppen voor onze mandatarissen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger en hoofdindiener Bert Maertens (N-VA).

Dankzij het politiek verlof kunnen werknemers afwezig blijven van het werk voor de uitoefening van zijn of haar politiek mandaat. Dat geldt uiteraard ook voor een lokaal mandaat en is al zo sinds de jaren ’70.  

De politieke integratie van de gemeente en het OCMW – een belangrijke hervorming van deze Vlaamse Regering - zorgt voor fundamentele wijzigingen binnen het lokaal bestuur. Zo wordt een gemeenteraadslid tegelijk ook lid van de OCMW-raad. “Bovendien komt er in elk OCMW een ‘bijzonder comité voor de sociale dienst’. “Voor de leden van dat bijzonder comité die geen raadslid zijn, bestaat er op vandaag geen regeling voor politiek verlof.”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en initiatiefnemer Bert Maertens (N-VA).

Met dit decreet stemmen we de regelingen voor politiek verlof af op de nieuwe werkelijkheid vanaf 1 januari 2019. Er komt een oplossing voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst die geen raadslid zijn: zij krijgen een politiek verlof dat hetzelfde is als dat van een OCMW-raadslid.

Daarnaast wordt de regeling voor het politiek verlof aangepast aan de gewijzigde rol van de OCMW-voorzitter. “Hij valt vanaf nu, net zoals de raadsleden, onder het bezoldigd politiek verlof in de vorm van dienstvrijstelling.”, aldus Bert Maertens.

Geen cumul van politiek verlof

Omdat een gemeenteraadslid van rechtswege lid is van de OCMW-raad, worden de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad in beginsel op dezelfde dag georganiseerd. “Daarom vinden we het niet wenselijk dat het raadslid het bestaande politiek verlof dat aan beide ambten is toegekend, kan cumuleren”, zo zegt Bert Maertens.

Dit alles geldt uiteraard ook voor mensen die in het onderwijs werken. “Ook voor hen hebben we de regelgeving aangepast. Binnen het kader van de bestaande regelgeving moest dat wel in een apart decreet.

Met deze decreten willen we duidelijkheid scheppen voor onze mandatarissen die binnen twee weken een mandaat opnemen. Zij kunnen nu ook tijd vrij maken om hun mandaat op een ernstige en goede wijze te kunnen uitoefenen.”, besluit Maertens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is