Het voorstel van decreet van de meerderheidspartijen inzake infrastructuurprojecten van algemeen belang heeft tot doel de procedures voor grondverwerving te versnellen, zoals dat ook in het regeerakkoord werd opgenomen. Al te vaak blijven onderhandelingen omtrent een verwerving van gronden namelijk eindeloos aanslepen, waarna uiteindelijk toch nog tot onteigening moet worden overgegaan. Hierdoor lopen infrastructuurwerken nodeloze vertragingen op, vaak ten koste van verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit.

In de toekomst zal er bij elk onteigeningsproject dus een einddatum van de onderhandelingstermijn worden ingeschreven. Indien op deze einddatum geen overeenkomst is bereikt, zal er worden overgegaan tot onteigening. Dit zou het nodeloos rekken van de onderhandelingen moeten tegengaan. 

“Wij hebben respect voor het eigendom van mensen, maar dit zijn infrastructuurprojecten van algemeen belang: het verbeteren van verkeersveiligheid, de aanleg van bufferbekkens in het kader van erosiebestrijding, de aanleg van woonwijken, enzovoorts. Vooral fietspaden zitten in de lift. Er is meer behoefte aan, zeker in deze coronatijden. Projecten die nodeloos vertraging oplopen door een of enkele bewoners die na een lange onderhandelingsperiode nog niet willen verkopen, zijn vaak een doorn in het oog van overheden die tegemoet willen komen aan die vraag naar fietspaden. Laat ons hopen dat deze nieuwe regeling er ook daadwerkelijk toe leidt dat de procedures voor grondverwerving versneld worden. Dat zal veel frustraties uit de wereld helpen”, zegt Marino Keulen, Vlaams Parlementslid voor Open Vld.

““Met de goedkeuring van dit voorstel van decreet kunnen we noodzakelijke en dringende mobiliteitsprojecten voortaan een pak vlotter realiseren. Onteigenen doe je als overheid niet van harte, maar uit noodzaak in het kader van het algemeen belang. Veilige fietspaden zijn bij uitstek een voorbeeld van dat algemeen belang. Voortaan zal een individuele burger, met behoud en aanwenden van al z’n ook vandaag verzekerde rechten, nog hoogstens één jaar dat algemeen belang kunnen afhouden wanneer hij weigert een stukje grond aan een overigens correcte prijs aan de overheid te verkopen. Dat is uitstekend nieuws voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid in Vlaanderen. Want daarin wil deze regering fors blijven investeren”, zegt Bert Maertens, Vlaams Parlementslid voor N-VA

“Als we voluit de kaart willen trekken van duurzame mobiliteit, dan mogen we ons niet laten tegenhouden door lange procedures en inefficiëntie. De bedoeling van dit decreet is dat onderhandelingen over onteigeningen bij de aanleg van fietspaden en gewestwegen niet langer nodeloos en eindeloos kunnen worden gerekt. De omslag naar een duurzaam mobiliteitsmodel, waarbij de fiets, deelmobiliteit en verkeersveilige wegen centraal staan, is enkel mogelijk als onze infrastructuur snel en efficiënt mee kan evolueren”, zegt Lode Ceyssens, Vlaams Parlementslid voor CD&V.